Ihre Browserversion ist veraltet. Wir empfehlen, Ihren Browser auf die neueste Version zu aktualisieren.

 

 

Protoevangelium des Jakobus (11-20)

Veröffentlicht am 05.11.2016

 

Protoevangelium des Jakobus (deutsch)

Protoevangelium des Jakobus (griechisch Kapitel 1 - 12)

Protoevangelium des Jakobus (griechisch Kapitel 13 - 25)

 

 

Startseite Apokryphe Schriften

 

 

 

 

Protoevangelium des Jakobus (griechisch)

Kapitel 1 - 12 

GENESIS MARIAS (APOKALUYIS IAKWB)

Geburt Marias (Offenbarung Jakobs)

 

 

1.

1. en taiV istoriaiV twn ib' fulwn hn Iwakeim plousioV sfodra 
kai prosefere Kuriwi ta dwra autou dipla legwn en eautwi 
estai to thV perisseiaV mou apanti twi lawi 
kai to thV afesewV Kuriwi twi Qewi eiV ilasmon emoi 

 

2. hggiken de h hmera Kuriou h megalh 
kai proseferon oi uioi Israhl ta dwra autwn 
kai esth katenwpion autou Roubim legwn  
ouk exesti soi prwtwi enegkein ta dwra sou 
kaqoti sperma ouk epoihsaV en twi Israhl 
  
3. kai eluphqh Iwakeim sfodra  
kai aphlqen eiV thn dwdekafulon tou laou legwn en eautwi 
qeasomai thn dwdekafulon tou Israhl 
ei egw monoV ouk epoihsa sperma en twi Israhl 
kai hreunhse kai euren pantaV touV dikaiouV 
oti sperma en twi Israhl anesthsan 
kai emnhsqh tou patriarcou Abraam 
oti en taiV escataiV autou hmeraiV edwken autwi KurioV o QeoV uion ton Isaak 
  
4. kai elupeito Iwakeim sfodra 
kai ouk efanh thi gunaiki autou alla edwken eauton eiV thn erhmon 
kakei ephxen thn skhnhn autou kai enhsteusen m' hmeraV kai nuktaV m' 
legwn en eautwi Iwakeim 
ou katabhsomai oute epi brwton oute epi poton 
ewV episkeyhtai me KurioV o QeoV mou 
kai estai mou h euch brwmata kai pomata 
    

 


2. 
1. h de gunh autou Anna duo qrhnouV eqrhnei 
kai duo kopetouV ekopteto legousa 
koyomai thn chrosunhn mou 
kai koyomai thn ateknian mou 
  
2. hggisen de h hmera Kuriou h megalh 
kai eipen Ioudiq h paidiskh authV proV authn 
ewV pote tameinoiV thn yuchn sou 
idou hggiken h hmera Kuriou h megalh 
kai ouk exesti soi penqein 
alla labe touto to kefalodesmion o edwken moi h kuria tou ergou 
kai ouk exesti moi dhsasqai auto 
kaqoti paidiskh eimi sh kai carakthra ecei basilikon 

 

  
3. kai eipen Anna aposthqi ap' emou kai tauta ouk epoihsa 
kai KurioV o QeoV etapeinwsen me sfodra 
mhpwV touto panourgoV edwken soi 
kai hlqeV koinwnhsai me thi amartiai sou 
kai eipen Ioudiq h paidiskh 
ti arasomai se kaqoti ouk hkousaV thV fwnhV mou; 
apekleisen KurioV o QeoV thn mhtran sou 
tou mh dounai karpon en Israhl 

 

  
4. kai eluphqh Anna sfodra 
kai perieilato ta imatia authV ta penqika 
kai apesmhxato thn kefalhn authV 
kai enedusato ta imatia authV ta numfika 
kai peri wran q' katebh eiV ton paradeison authV tou peripathsai 
kai eiden dafnidean kai ekaqisen upokatw authV 
kai meta to anapahnai elitaneusen ton Despothn legousa 
o QeoV twn paterwn mou euloghson me kai epakouson thV dehsewV mou 
kaqwV euloghsaV thn mhtran SarraV kai edwkaV authi uion ton Isaak 
    

 


3. 
1. atenisasa Anna eiV ouranon 
kai eiden kalian strouqwn en thi dafnideai 
kai euqewV epoihsen qrhnon Anna en authi legousa 
oimoi tiV moi egennhsen; 
poia de mhtra exefusen me; 
oti egw katara egennhqhn enwpion twn uiwn Israhl 
kai wneidisqhn kai emukthrisan 
kai exwrisan me ek naou Kuriou tou Qeou mou 
  
2. oimoi tini wmoiwqhn egw; 
ouc wmoiwqhn egw toiV peteinoiV tou ouranou 
oti kai ta peteina tou ouranou gonima estin enwpion sou Kurie 
oime tini wmoiwqhn egw; 
ouc wmoiwqhn egw toiV alogoiV zwioiV 
oti kai ta aloga zwia gonima eisin enwpion sou Kurie 
oimoi tini wmoiwqhn egw; 
ouc wmoiwqhn egw toiV qhrioiV thV ghV 
oti kai ta qhria thV ghV gonima eisin enwpion sou Kurie  
  
3. oimoi tini wmoiwqhn egw; 
ouc wmoiwqhn egw toiV udasin toutoiV 
oti kai ta udata tauta galhniwnta kai skirtwnta 
kai oi icqueV autwn se eulogousin Kurie 
oimoi tini wmoiwqhn egw; 
ouc wmoiwqhn egw thi ghi tauthi 
oti kai h gh proferei touV karpouV authV kata kairon 
kai se eulogei Kurie 
   
  
4. 
1. kai idou aggeloV Kuriou esth legwn  
Anna Anna ephkousen KurioV o QeoV thV dehsewV sou 
sunlhmyeiV kai gennhseiV 
kai lalhqhsetai to sperma sou en olhi thi oikoumenhi 
kai eipen Anna zhi KurioV o QeoV 
ean gennhsw eite arsena eite qhleian 
prosaxw auto dwron Kuriwi twi Qewi mou 
kai estai leitourgwn autwi pasaV taV hmeraV thV zwhV autou 
 
2. kai idou hlqosan aggeloi duo legonteV authi 
idou Iwakeim o anhr sou ercetai meta twn poimniwn autou 
aggeloV gar Kuriou katebh proV Iwakeim legwn  
Iwakeim Iwakeim ephkousen KurioV o QeoV thV dehsewV sou 
katabhqi enteuqen 
idou h gunh sou Anna en gastri eilhfen 

  
3. kai euqewV katebh Iwakeim  
kai ekalesen touV poimenaV legwn autoiV 
ferete moi wde deka amnadaV aspilouV kai arwmouV 
kai esontai ai deka amnadeV Kuriwi twi Qewi 
kai ferete moi dwdeka moscouV apalouV 
kai esontai oi dwdeka moscoi toiV iereusin kai thi gerousiai 
kai r' cimarouV kai esontai oi r' cimaroi panti twi lawi 
  
4. kai idou hkei Iwakeim meta twn poimniwn autou 
kai esth Anna proV thi pulhi 
kai eiden Iwakeim ercomenon meta twn poimniwn autou 
kai euquV edramen kai ekremasen athn eiV ton trachlon autou Anna legousa 
nun oida oti KurioV o QeoV euloghsen me sfodra  
idou gar h chra ouketi chra 
kai h ateknoV idou en gastri eilhfa 
kai anepausato Iwakeim thi prwthi hmerai en twi oikwi autou 

  
5. 
1. thi de afaurion proseferon ta dwra autou 
legwn en eautwi ean KurioV o QeoV ilasqhi moi 
to petalon tou ierewV faneron moi poihsai 
kai prsseferen ta dwra autou Iwakeim 
kai proseice twi petalwi tou ierewV wV epebh epi to qusiasthrion Kuriou 
kai ouk eiden amartian en heautwi kai eipen Iwakeim 
nun oida oti KurioV o QeoV ilasqh moi kai afhken moi panta ta amqrthmata mou 
kai katebh ek tou naou Kuriou dedikaiwmenoV kai hkei en twi oikwi autou 
 
2. eplhrwqhsan de oi mhneV auth wsei ex  
twi de ebdomwi [enatwi] mhni egennhsen Anna 
kai eipen thi maiai ti egennhsa 
kai eipen h maia qhleian 
kai eipen Anna emegalunqh h yuch mou thn hmeran tauthn 
kai aneklinen authn 
plhrwqentwn de twn hmerwn apesmhxato h Anna thV afedrou authV 
kai edwke masqon thi paidi 
kai wnomasen to onoma authV Maria 

  
  
6. 
1. hmerai de kai hjerai ekrataiouto h paiV 
genamenhV de authV examhnou esthsen authn h mhthr authV camai 
diapeirasai ei istatai 
kai epta bhmata peripathsasa hlqen eiV ton kolpon thV mhtroV authV 
kai anhrpasen authn h mhthr authV legousa 
zhi KurioV o QeoV mou ou mh peripathshiV en thi ghi tauthi 
ewV se apaxw en twi nawi Kuriou 
kai epoihsen agiasma en twi koitwni authV 
kai koinon kai akaqarton ouk eia diercesqai di authV 
kai ekalese taV qugateraV twn ebraiwn taV amiantouV kai dieplanwn authn 
  
  
2. egeneto de prwtoV eniautoV thi paidi kai epiohsen Iwakeim dochn megalhn 
kai ekalese touV arciereiV kai touV iereiV kai touV grammateiV 
kai thn gerousian kai olon ton laon tou Israhl 
kai prosenegken thn paida Iwakeim toiV iereusin kai huloghsan authn legonteV 
o QeoV twn paterwn hmwn euloghson thn paida tauthn 
kai doV authi onoma onomaston aiwnion en pasaiV taiV geneaiV 
kai eipen paV o laoV genoito amhn 
kai proshnegkan authn toiV arciereusin kai euloghsan authn legonteV 
o QeoV twn uywmatwn epibleyon epi thn paida tauthn 
kai euloghson authn escathn eulogian hti diadochn ouk ecei 

 

  
3. kai anhrpasen authn h mhthr authV en twi agiasmati tou koitwnoV 
kai edwke masqon thi paidi kai epoihsen aisma Kuriwi twi Qewi Anna legousa 
aisw widhn agian Kuriwi twi Qewi mou 
hti epeskeyato me kai afeilen ap' emou oneidismon twn ecqrwn mou 
kai edwken moi KurioV o QeoV mou karpon dikaiosunhV autou monoousion 
poluplasion enwpion autou 
tiV aggelei toiV uioiV Roubhl oti Anna qhlazei; 
akousate akusate ai ib' fulai tou Israhl oti Anna qhlazei 
kai anepausen authn en twi koitwni tou agiasmatoV 
kai exhlqen kai dihkonei autoiV 
telesqentoV de tou depnou katebhsan eufranomenoi kai edoxasan ton Qeon Israhl 
  
  
7. 
1. thi de paidi prosetiqeto oi mhneV authV 
egeneto de diethV h paiV kai eipen Iwakeim 
anaxomen authn en nawi Kuriou 
opwV apodwmen thn epaggelian hn ephggeilameqa 
mhpwV aposteilhi o DespothV ef' hmaV 
kai aprosdekton estai to dwron hmwn 
kai eipen Anna anameinwmen to triton etoV 
opwV mh zhthshi patera h mhtera 
kai eipen Iwakeim anameinwmen 
    
2. egeneto de trethV h paiV kai eipen Iwakeim 
kaleswmen taV qugateraV twn Ebraiwn taV amiantouV 
kai labetwsan ana lampada kai estwsan kaiomenai 
ina mh strafhi eiV ta opisw 
kai aicmalwtisqhsetai h kardia authV ek naou Kuriou 
kai epoihsan autwV ewV anebhsan en nawi Kuriou 
kai edexato authn o iereuV Kuriou kai filhsaV authn euloghsen kai eipen 
emegalunen KurioV o QeoV to onoma sou en pasaiV taiV geneaiV 
epi soi ep' escatwn twn hmerwn fanerwsei KurioV to lutron toiV uioiV Israhl 

  
3. kai ekaqisen authn epi tritou baqmou tou qusiasthriou 
kai eballe KurioV o QeoV carin ep' authn kai katexofeue toiV posin authV 
kai hgaphsen authn paV oikoV Israhl    
  

 


8. 
1. kai katebhsan oi goneiV authV qaumazonteV 
kai epainounteV kai doxazonteV ton Despothn Qeon 
oti ouk apestrafh ep' autouV 
hn de Maria en nawi Kuriou wsei peristera nemomenh 
kai elambane trofhn ek ceiroV aggelou 
    
2. genomenhV de authV ib' etouV sumboulion egeneto twn ierewn legontwn 
idou Maria gegonen ib' ethV en towi nawi Kuriou 
ti oun authn poihswmen 
mhpwV mianhi to agiasma Kuriou tou Qeou hmwn; 
kai eipan autwi oi iereiV 
su esthkaV epi to qusiasthrion Kuriou 
eishlqe kai proseuxai peri authV 
kai o ean fanerwshi soi KurioV o QeoV touto poihsomen 
  
3. kai eishlqen o iereuV labwn ton ib' kwdwna eiV ta agia twn agiwn 
kai huxato peri authV 
kai idou aggeloV Kuriou esth legwn 
Zacaria Zacaria exelqe kai ekklhsiason touV chreuontaV tou laou 
kai enegkatwsan ana rabdon  
kai wi ean epideixhi KurioV o QeoV shmeion 
toutwi estai gunh 
exhlqan de oi khrukeV kaq' olou thV pericwrou thV IoudaiaV 
kai hchsen salpinx Kuriou kai idou edramon apanteV 

 

 

 

  
9. 
1. Iwshf de riyaV to skeparnon exhlqen kai autoV eiV sunanthsin autwn 
kai sunacqenteV omou aphlqan proV ton ierea labonteV taV rabdouV 
dexamenoV de o iereuV taV rabdouV ap' autwn eishlqen eiV to ieron kai huxato 
telesaV de thn euchn elabe taV rabdouV kai exhlqen kai edwken autoiV 
kai shmeion ouk hn en autaiV 
thn de escathn rabdon elabe o Iwshf 
kai idou peristera exhlqen apo thV rabdou kai epestaqh epi thn kefalhn tou Iwshf 
kai eipen o iereuV  
Iwshf Iwshf su keklhrwsai thn parqenon Kurou 
papalabai eiV thrhsin autwi 

 

  
2. kai antieipen o Iwshf legwn 
uiouV ecw kai presbuthV eimi auth de neaniV 
mhpwV esomai perigeloV toiV uioiV Israhl 
kai eipen o iereuV  
Iwshf fobhqhti Kurion ton Qeon sou 
kai mnhsqhti osa epiohsen o QeoV Daqan kai Abirwn kai Kore 
pwV edicasqh h gh kai katepoqhsan apanteV dia thn antilogian autwn 
kai nun fobhqhti Iwshf mhpwV estai tauta en twi oikwi sou 

 

  
3. kai fobhqeiV Iwshf parelaben authn eiV thrhsin autwi 
kai eipen authi  
Maria parelabon se ek naou Kuriou 
kai nun kataleipw se en twi oikwi mou 
aperchomai gar oikodomhsai taV oikodomaV 
kai hxw proV se 
KurioV se diafulaxei   
 

 

 
10. 
1. egeneto de sumboulion twn ierewn legontwn  
poihswmen katapetasma twi nawi Kuriou 
kai eipen o iereuV 
kalesate moi taV parqenouV taV amiantouV apo thV fulhV tou Dauid 
kai aphlqasin oi uphretai kai exezhthsan kai eurhsan z' 
kai emnhsqh o iereuV thV paidoV MariaV 
oti hn thV fulhV tou Dauid kai amiantoV twi Qewi 
kai aphlqasin oi uphretai kai hgagan authn 

 

  
2. kai eishgagan autaV en twi nawi Kuriou kai eipen o iereuV 
lacete moi wde tiV nhsei ton cruson kai ton amianton kai thn busson kai to sirikon 
kai to uakinqinon kai to kokkonon kai thn alhqinhn porfuran 
kai elace thn Marian h alhqinh porfura kai to kokkinon 
kai labousa aphiei en twi oikwi authV 
twi de kairwi ekeinwi ZacariaV esighsen 
kai egeneto anti autou Samouhl mecri ote elalhsen ZaccariaV 
Maria de labousa to kokkinon eklwqen.   
  

 


11. 
1. kai elaben thn kalpin kai exhlqen gemisai udwr 
kai idou fwnh legousa [authi] 
caire kecaritwmenh 
o KurioV meta sou 
euloghmenh su en gunaixin 
kai perieblepen ta dexia kai ta aristera Maria poqen auth eih h fwnh 
kai entromoV genomenh eishiei eiV ton oikon authV 
kai anapausasa thn kalpin elaben thn profuran 
kai ekaqise epi tou qronou kai hlken thn porfuran 
  
2. kai idou esth aggeloV enwpion authV legwn  
mh fobou Maria 
eureV gar carin enwpion tou pantwn Despotou 
sunlhmyhi ek Logou autou 
h de akousasa Maria diekriqh en eauthi legousa 
egw snlhyomai apo Kuriou Qeou zwntoV wV pasa gunh gennai; 

 

  
3. kai idou aggeloV esth [authi] legwn authi 
ouc outwV Maria 
dunamiV gar Qeou episkiasei soi 
dio kai to gennwmenon agion klhqhsetai UioV Uyistou 
kai kaleseiV to onoma autou Ihsoun 
autoV gar swsei ton laon autou ek twn amartiwn autwn 
kai eipe Maria idou h doulh Kuriou katenwpion autou  
genoito moi kata to rhma sou   
  

 


12. 
1. kai epiohsen thn porfuran kai ton kokkonon kai anhnegken twi ierei 
kai labwn o iereuV euloghsen authn kai eipen 
Maria emegalunen KurioV o QeoV to onoma sou 
kai eshi euloghmenh en pasaiV taiV geneaiV thV ghV 
  
2. caran de labousa Maria aphiei proV thn suggenida authV Elisabed 
kai ekrousen proV thn quran 
kai akousasa h Elisabed erriyen to kokkinon 
kai edramen proV thn quran kai hnoixen authi kai euloghsen authn kai eipen 
poqen moi touto ina h mhthr tou Kuriou mou eldhi proV eme;  
idou gar to en emoi eskirthsen kai euloghsen se 
h de Maria epelaqeto twn musthriwn wn elalhsen Gabrihl o aggeloV 
kai htenisen eiV ton ouranon kai eipen 
tis eimi egw oti idou pasai ai gunaikeV thV ghV makariousin me; 
  
3. kai epoihsen treiV mhnaV proV thn Elisabed 
kai hmerai af' hmeraV h gasthr authV wgkouto 
kai fobhqeisa h Maria hlqen en twi oikwi authV 
kai ekruben authn apo twn uiwn Israhl 
hn de etwn iV' ote tauta ta musthria egeneto authi 
  

 

 

Protoevangelium des Jakobus (deutsch)

Protoevangelium des Jakobus (griechisch Kapitel 1 - 12)

Protoevangelium des Jakobus (griechisch Kapitel 13 - 25)

 

Startseite Apokryphe Schriften