Ihre Browserversion ist veraltet. Wir empfehlen, Ihren Browser auf die neueste Version zu aktualisieren.

 

 

Protoevangelium des Jakobus (21-25)

Veröffentlicht am 05.11.2016

 

Protoevangelium des Jakobus (deutsch)

Protoevangelium des Jakobus (griechisch Kapitel 1 - 12)

Protoevangelium des Jakobus (griechisch Kapitel 13 - 25)

 

Startseite Apokryphe Schriften

 

 

 

 

Protoevangelium des Jakobus (griechisch)

Kapitel 13 - 25 

GENESIS MARIAS (APOKALUYIS IAKWB)

Geburt Marias (Offenbarung Jakobs)

13. 

1.kai egeneto authi V' mhn kai idou hlqen Iwshf apo twn oikodomwn autou 
kai eishlqen en twi oikwi kai eure authn wgkwmenhn 
kai etuyen to proswpon autou kai erriyen auton camai epi ton sakkon 
kai eklausen pikrwV legwn 
poiwi proswpwi atenisw proV Kurion ton Qeon; 
ti ara euxwmai peri authV; 
oti parqenon parelabon ek naou Kuriou tou Qeou 
kai ouk efulaxa authn 
tiV o qhreusaV me; 
tiV to ponhron touto epoihsen en twi oikwi mou; 
[tiV hicmalwteuse thn parqenon ap' emou] kai emianen authn; 
mhti en emoi anekefalaiwqh h istoria tou Adam; 
wsper gar Adam hn en thi wrai thV doxologiaV autou 
kai hlqen o ofiV kai euren thn Euan monhn kai eshpathsen authn kai emianen authn 
outwV kamoi sunebh 

 

2. kai anesth Iwshf apo tou sakkou kai ekalesen authn kai eipen authi 

memelhmenh Qewi ti touto epoihsaV; 
epelaqou Kuriou tou Qeou sou; 
ti etapeinwsaV thn yuchn sou h anatrafeisa eiV ta atia twn agiwn 
kai trofhn lambanousa ek ceiroV aggelou; 
    
3. h de eklausen pikrwV legousa kaqoti 
kaqara eimi egw kai andra ou ginwskw 
kai eipen authi Iwshf poqen oun touto estin en thi gastri sou; 
h de eipen zhi KurioV o QeoV mou 
kaqoti ou ginwskw poqen estin en emoi 
  
  
14. 
1. kai efobhqh o Iwshf sfodra kai hremhsen ex authV 
dialogizomenoV authn ti piohsei 
kai eipen Iwshf ean authV kruyw to amarthma 
eureqhsomai macomenoV twi nomwi Kuriou 
kai ean authn fanerwsw toiV uioiV Israhl 
foboumai mhpwV aggelikon estin to en eauthi 
kai eureqhsomai paradidouV aqwion aima eiV krima qanatou 
ti oun authn poihsw; Laqfai authn apolusw ap' emou 
kai katelaben auton nux 

  
2. kai idou aggeloV Kuriou fainetai autwi kat oneiron legwn 
mh fobhqhiV thn paida tauthn 
to gar en eauthi on ek PneumatoV estin agiou 
texetai de soi uion kai kaleseiV to onoma eautou Ihsoun 
autoV gar swsei ton laon autou ek twn amarthmatwn autwn 
kai anesth Iwshf apo tou upnou 
kai edoxasen ton Qeon tou Israhl ton donta autwi thn carin autou 
kai efulasse thn paida 
    
  
15. 
1. hlqe de AnnaV o grammateuV proV auton kai eipen autwi 
Iwshf dia ti ouk efanhV thi sunodwi hmwn; 
kai eipen autwi oti ekamon ek thV odou kai anepausamhn thn mian hmeran 
kai estrafh AnnaV kai eiden thn Marian wgkwmenhn  
  
2. kai aphiei dromaioV proV ton ierean kai eipen autwi 
idou Iwshf wi su martureiV hnomhsen sfodra 
kai eipen o aciereuV ti touto; kai eipen 
thn parqenon hn Iwshf parelaben ek naou Kuriou emianen authn 
kai ekleyen touV gamouV authV kai ouk efanerwsen toiV uioiV Israhl 
kai eipen autwi o arciereuV 
Iwshf tauta epoihsen; kai eipen autwi 
aposteilon uphretaV kai eufhseiV thn parqenon wgkwmenhn 
kai aphlqon oi uphretai kai euron authn kaqwV eipen 
kai aphgagon authn eiV to ieron kai esth eiV to krithrion 
  
  
3. kai eipen authi o arciereuV 
Maria ti touto poihsaV; ti enapeinwsaV thn yuchn sou; 
epelaqou Kuriou tou Qeou sou 
h anatrafeisa eiV ta agia twn agiwn kai labousa trofhn ek ceiroV aggelwn; 
su h akousasa twn umnwon autwn kai coreusasa enwpion autwn ti touto epoihsaV; 
h de eklause pikrwV legousa zhi KurioV o QeoV 
kaqoti kaqara eimi enwpion autou kai andra ou ginwskw 
  
4. kai eipen h archiereuV Iwshf ti touto poihsaV; 
eipen de Iwshf zhi KurioV o QeoV mou 
kai zhi o CristoV autou kai h thV alhqeiaV autou martuV 
kaqoti kaqaroV eimi egw ex authV 
kai eipen o arciereuV 
mh yeudomarturei alla lege ta alhqh 
ekleyaV touV gamouV sou kai ouk efanerwsaV toiV uioiV Israhl 
kai ouk eklinaV thn kefalhn sou upo thn krataian ceiran 
opwV euloghqhi to sperma sou 
kai Iwshf esighsen 

  
  
16. 
1. kai eipen o arciereuV 
apodoV thn parqenon hn parelabeV ek naou Kuriou 
kai peridakrutoV genamenoV o Iwshf 
kai eipen h arciereuV 
potisw umaV to udwr thV alegxewV Kuriou 
kai fanerwsei to amarthma umwn en ofqalmoiV umwn 
  
2. kai labwn h arciereuV epotisen ton Iwshf kai epemyen auton eiV thn erhmon 
kai hlqen oloklhroV 
kai epotisen kai thn paida kai epemyen authn eiV thn erhmian 
kai katebh oloklhroV 
kai eqaumasen paV o laoV oti ouk efanh h amartia autwn 
kai eipen o arciereuV 
    
3. ei KurioV o QeoV ouk efanerwsen to amarthma umwn 
oude egwkrinw umaV 
kai apelusen autouV 
kai parelaben Iwshf thn Mariammhn kai aphiei en twi oikwi autou 
cairwn kai doxazwn ton Qeon Israhl 

  
  
17. 
1. keleusiV de egeneto apo Augoustou basilewV 
apograyasqai osoi eisin en Bhqleem thV IoudaiaV 
kai eipen Iwshf egw apograyomai touV uiouV mou 
tauthn de thn paida ti poihsw; pwV authn apograyomai; 
gunaika emhn; epaiscunomai 
alla qugatera; oidan oi uioi Israhl oti ouk estin qugathr mou 
auth h hmera Kuriou poihsei wV bouletai  
  
2. kai estrwsen ton onon kai ekaqisen authn 
kai hlken o uioV autou kai hkoluqei Samouhl 
kai hggisan epi milion triton 
kai estrafh Iwshf kai eiden authn stugnhn kai elegen 
iswV to en authi ceimazei authn 
kai palin estrafh Iwshf kai eiden authn gelousan kai eipen authi 
mariammh ti estin soi touto oti to proswpon sou blepw 
pote men gelounta pote de stugnazon; 
kai eipen autwi 
Iwshf oti duo laouV blepw en toiV ofqalmoiV mou 
ena klaionta kai koptomenon kai ena caironta kai agalliwnta 
  
3. kai hlqwsin ana meson thV odou kai eipen autwi Mariammh 
Iwshf katagage me apo tou onou 
oti to en emoi epeigei me proelqein 
kai kathgagen authn ekei kai eipen authi 
pou se apaxw kai skepasw sou thn aschmosunhn 
oti o topoV erhmoV estin; 

  
  
18. 
1. kai euren ekei sphlaion kai eishgagen authn 
kai paresthsen authi touV uiouV autou 
kai exhlqen zhthsai maian Ebraian en cwrai Bhqleem 
  
2. egw de Iwshf periepatoun kai ou periepatoun 
kai anebleya eiV ton polon tou ouranou kai eidon auton estwta 
kai eiV ton aera kai eidon auton ekqambon 
kai ta peteina tou ouranou hremounta 
kai epebleya epi thn ghn kai eidon skafhn keimenhn 
kai ergataV anakeimenouV kai hsan ai ceireV autwn en thi skafhi 
kai oi maswmenoi ouk emaswnto kai oi aironteV ouk aneferon 
kai oi prosferonteV twi stomati autwn ou proseferon 
alla pantwn hn ta proswpa anw bleponta 

  
3. kai eidon elaunomena probata kai ta probata esthkei 
kai ephren o poimhn thn ceira autou tou pataxai auta 
kai h ceirautouesth anw 
kai epebleya epi ton ceimarron tou potamou kai eidon erifouV 
kai ta stomata autwn epikeimena twi udati kai mh pinonta 
kai panta qhxei upo tou dromou autwn aphlauneto 

  
  
19. 
1. kai eidon gunaika katabainousan apo thV oreinhV 
kai eipen moi anqrwpe pou poreuhi; 
kai eipon maian zhtw Ebraian 
kai apokriqeisa eipen moi ex Israhl ei; 
kai eipon authi nai 
h de eipen kai tiV estin h gennwsa en twi sphlaiwi 
kai eipon egw h memnhsteumenh moi 
kai eipe moi ouk esti sou gunh; 
kai eipon authi Maria estin h anatrafeisa en twi nawi Kuriou 
kai eklhrwsamhn authn gunaika 
kai ouk estin mou gunh 
alla sullhmma ecei ek PneumatoV agiou 
kai eipen h maia touto alhqeV; 
kai eipen authi Iwshf deuro kai ide 
kai aphiei metautou 
  
2. kai esthsan en twi topwi tou sphlaiou 
kai idou nefelh skoteinh episkiazousa to sphlaion 
kai eipen h maia 
emegalunqh h yuch mou shmeron 
oti eidon oi ofqalmoi mou paradoxa shmeron 
oti swthria twi Israhl gegenhtai 
kai paracrhma h nefelh pestelleto tou sphlaiou 
kai efanh fwV mega en twi sphlaiwi wste touV ofqalmouV mh ferein 
kai proV oligon to fwV ekeino upestelleto ewV efanh brefoV 
kai hlqen kai elabe masqon ek thV mhtroV autou MariaV 
kai anebohsen h maia kai eipen 
wV megalh moi h shmeron hmera oti eidon to kainon qeama touto 

  
3. kai exhlqen ek tou sphlaiou h maia 
kai hphnthsen authi Salwmh kai eipen authi 
Salwmh Salwmh kainon soi qeama ecw exhghsasqai 
parqenoV egennhsen ha ou xwrei h fusiV authV 
kai eipen Salwmh zhi KurioV o QeoV mou 
ean mh balw ton daktulon mou kai efaunhsw thn fusin authV 
ou mh psiteusw oti h parqenoV egennhsen 
  

  
20. 
1. kai eishlqen h maia kai eipen 
Maria schmatison seauthn 
ou gar mikroV agwn prokeitai peri sou 
kai h Maria akousasa tauta eschmatisen authn 
kai ebale Salwmh ton daktulon authV eiV thn fusin authV 
kai anhlalaxen Salwmh kai eipen 
ouai thi anomiai mou kai thi apistiai mou 
hoti exepeirasa Qeon zwnta 
kai idou h ceir mou puri apopiptei apemou 
  
2. kai eklinen ta gonata proV ton Despothn Salwmh legousa 
o QeoV twn paterwn mou 
mnhsqhti mou hoti sperma eimi Abraam kai Isaak kai Iakwb 
mh paradeigmatishiV me toiV uioiV Israhl 
alla apodoV me toiV penhsin 
su gar oidaV Despota oti epi twi swi onomati taV qerapeiaV epeteloun 
kai ton misqon mou para sou elambanon  
  
3. kai idou aggeloV Kuriou esth legwn proV authn 
Salwmh Salwmh ephkousen o pantwn DespothV thV dehsewV sou 
Prosenegke thn ceira sou twi paidwi kai bastaxon auto 
kai estai soi swthria kai cara 
  
4. labousa de caran proshlqe Salwmh twi paidiwi 
kai ebastaxen auto legousa 
proskunhsw autwi hoti outoV egennhqh basileuV twi Israhl 
kai paracrhma iaqh Salwmh 
kai exhlqen ek tou sphlaiou dedikaiwmenh 
kai idou fwnh legousa 
Salwmh Salwmh mh anaggeilhiV osa eideV paradoxa 
ewV erqhi o paiV eiV Ierosalhma 
  
  
  
21. 
1. kai idou Iwshf htoimasqh tou exelqein en thi Ioudaiai 
kai qoruboV egeneto megaV en Bhqlem thV IoudaiaV 
hlqwsan gar magoi legonteV  
pou estin o basileuV twn Ioudaiwn; 
eidomen gar ton astera autou en thi anatolhi 
kai hlqamen proskunhsai autwi 
  
2. kai akousaV o HrwdhV etaracqh 
kai epemyen uphretaV proV touV magouV 
kai metepemyato kai touV arciereiV 
kai anekrinen autouV en twi praitwriwi legwn autoiV 
pwV gegraptai peri tou Cristou; pou gennatai; 
legousin autwi en Bhqleem thV IoudaiaV 
outwV gar gegraptai 
kai apelusen autouV 
kai anekrinen touV magouV legwn autoiV 
ti eidete shmeion epi ton gennhqenta basilea; 
kai eipon oi magoi 
eidomen astera pammegeqh lamyanta en toiV astroiV toutoiV 
kai amblunanta autouV wste touV asteraV mh fainesqai 
kai outwV egnwmen oti basileuV egennhqh twi Israhl 
kai hlqomen proskunhsai autw 
kai eipen autoiV HrwdhV 
upagete kai zhthsate kai ean eurhte apaggeilate moi 
wV kagw elqwn prosunhsw autwi 
  
3. kai exhlqon oi magoi 
kai idou on eidon astera en thi anatolhi prohgen autouV 
ewV eishlqan en twi sphlaiwi 
kai esth epi thn kefalhn tou sphlaiou 
kai idonteV oi magoi to paidion estwta meta thV mhtroV autou MariaV 
exebalon apo thV phraV autwn dwra 
cruson kai libanon kai smurnan  
  
4. kai crhmatisqenteV upo tou aggelou mh eiselqeineiV thn Ioudaian 
dia allhV odou anexwrhsan eiV thn cwran autwn 
  
  
22. 
1. tote HrwdhV idwn oti enepaicqh upo twn magwn 
orgisqeiV epemyen autou touV foneutaV legwn autoiV 
anelein panta ta brefh apo dietiaV kai katw 
  
2. kai akusasa h Maria oti ta brefh afaireitai 
fobhqeisa elaben ton paida kai esparganwsen auton 
kai ebalen en paqnhi bown  
  
3. h de Elisabed akousasa oti IoanhV zhteitai 
labomenh auton anebh en thi oreinhi 
kai perieblepeto pou auton aposruyhi 
kai ouk eni topoV apogrufoV 
tote stenaxasa Elisabed legei 
oroV Qeou dexai me mhtera meta teknou 
ou gar edunato h Elisabed anabhnai dia thn deilian 
kai paraxrhma edicasqh to oroV kai edexato authn 
kai hn to oroV ekeino diafainon authi fwV 
aggeloV gar Kuriou hn met' autwn diafulasswn autouV 

  
  
23. 
1. o de HrwdhV ezhtei ton Iwannhn 
kai apesteilen uphretaV en twi qusiasthriwi proV Zacarian legwn autwi 
pou apekruyaV ton uion sou; 
o de apekrinato legwn autoiV 
egw leitourgoV uparcw Qeou kai prosedreuw twi nawi autou 
ti ginwskw pou estin o uioV mou; 
  
2. kai aphlqwsan oi uphretai autou kai anhggeilan autwi panta tauta 
kai orgisqeiV o HrwdhV eipen 
o uioV autou mellei basileuein tou Israhl; 
kai epemyen palin touV uphretaV legwn autwi 
eipon moi ta alhqh pou estin o uioV sou; 
oidaV oti to aima sou upo thn ceiran mou estin; 
kai aphlqosan oi uphretai kai anhggeilan autwi tauta 

  
3. kai apokriqeiV eipen martuV eimi tou Qeou 
ece mou to aima 
to de pneuma mou o DespothV dexetai 
oti aqwion aima ekxuneiV eiV ta proqura tou naou Kuriou 
kai peri to diafauma efoneuqh ZaccariaV 
kai ouk hideisan oi uioi Israhl pwV efoneuqh 
 
(MaqqaioV 23,35) 
  
  
24. 
1. alla thn wran tou aspasmou aphlqasin oi iereiV 
kai ouk hphnthsen autoiV kata to eqoV h eulogia tou Zacariou 
kai esthsan oi iereiV prosdokwnteV ton Zacarian 
tou aspasasqai auton en euchi kai doxasai ton Uyiston Qeon 
  
2. cronisatoV de autou efobhqhsan panteV 
tolmhsaV de tiV ex autwn eihlqen eiV to aigasma 
kai eiden para to qusiasthrion Kuriou aima tethgoV kai fwnhn legousan 
ZaccariaV efoneutai 
kai ouk exaleifqhsetai to aima autou ewV elqhi o ekdikoV 
kai akousaV twn logwn toutwn efobhqh kai exhlqen 
kai anhggeilen toiV iereusin a eiden kai hkousen 
  
3. kai eolmhsantes eishlqan kai eidan to gegonoV 
kai ta paqnwmata tou naou wloluxan 
kai autoi periescisanto epanwqen ewV katw 
kai to ptwma autou ouc eurwsan 
alleufon to aima autou liqon gegenhmenon 
kai fobhqenteV exhlqan kai anhggeilan oti ZacariaV pefoneutai 
kai hkousan pasai ai fulai tou laou 
kai epenqhsan auton kai ekoyan to treiV hmeraV kai treiV nuktaV 
  
4. meta de taV treiV hmeraV ebouleusanto oi iereiV 
tina anasthsousin eiV ton topon tou Zacariou 
kai anebh o klhroV epi Sumewn 
outoV gar hn o crhmatisqeiV upo tou agiou PneumatoV 
mh idein qanaton ewV an ton Criston en sarki idhi 
 
  
25. 
1. egw de IakwboV o grayaV thn istorian tauthn en IerosolumoiV 
qorubou genamenou ote eteleuthsen HrwdhV 
sunesteila eauton en thi erhmwi ewV paushtai o qoruboV Ierousalhm 
doxasw de ton Despothn ton donta moi thn sofian tou grayai thn istorian tauthn 

  
2. kai estai h cariV meta pantwn twn foboumenwn ton Kurion 
amhn 
  

 

Protoevangelium des Jakobus (deutsch)

Protoevangelium des Jakobus (griechisch Kapitel 1 - 12)

Protoevangelium des Jakobus (griechisch Kapitel 13 - 25)

 

Startseite Apokryphe Schriften